::.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้.::
»
ประวัติความเป็นมา
»
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
»
การแบ่งส่วนราชการ
»
บุคลากร
»
ปฏิทินการดำเนินงาน
»
ประมวลภาพกิจกรรม
»
ระบบเครือข่าย Maejo Net
»
ตรวจสอบเวลา Remote Access
»
กราฟแสดงการใช้งานเครือข่าย
»
Antivirus Server
»
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
»
ความคิดเห็นการใช้เครือข่าย
»
รายงานปัญหาระบบเครือข่าย
»
ข้อมูลเตือนภัยระบบเครือข่าย
»
เปลี่ยนรหัสผ่าน
»
ระบบค้นหาบุคลากร
»
ระบบจองห้องเรียนออนไลน์
»
Coureswares
»
LMS
»
MJU&MS Campus Agreement
»
แบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ
»
คู่มือการแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
»
การติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
»
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
»
คู่มือการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
»
แผนแม่บท ICT
»
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
»
แผนแม่บทระบบรักษาความปลอดภัย
»
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
»
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
»
แผนพัฒนาบุคลากร
»
สรุปผลการดำเนินงาน
»
การควบคุมภายใน
»
แผนการบริหารความเสี่ยง
»
รายงานการประเมินตนเอง
»
รายงานการประชุม


fax
survey

event

ทิศทางและสาระสำคัญ ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ในภาระงานของรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล
แจ้งข่าวการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2552
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการขยายพื้นที่ Mail box ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากเดิม 100 MB เป็น 200 MB
ประชาสัมพันธ์ การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตแบบ ip phone
แจ้งยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน (Free e-Mail) ในการรับหรือส่งข้อมูลทางราชการ
..

stop
webboard
vista

สรุปสาระสำคัญ จากประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้บริการ พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเตรียมความพร้อมองค์กร กับกฎหมายใหม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
..

เอกสารงานสัมมนา เรื่อง บทบาทของสถานศึกษาต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการเตรียมตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ 22-23 พ.ย. 50 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง "จะเป็นเลิศในการบริหารได้หรือไม่ ? หากไม่ใช้ไอที" โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การติดตั้ง Certificate Authority สำหรับผู้ใช้บริการที่พบปัญหาในการ Log in เข้าใช้ Web Mail ของมหาวิทยาลัย
» download ไฟล์ mju-sign.cer
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณพร้อมสำหรับการใช้งาน Windows Vista แล้วหรือยัง
โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
..
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์และพิมพ์งาน กระจายตามอาคารต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 602 เครื่อง ดังนี้

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

          ปัจจุบันการให้บริการ Wireless ภายในมหาวิทยาลัยมีจุดให้บริการทั้งหมด 200 จุด กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย ดังนี้

 
สายตรงอธิการบดี
Our Services
ประกาศ / ระเบียบ
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
 
ระบบค้นหาบุคลากร

 

 

Information Technology Center : Maejo University
ChiangMai - Phrao Road , Sansai ChiangMai Thailand 50290
Tel (66-53)878505   Fax (66-53)878505   Comment to : chutima_b@mju.ac.th  
Free web templates by MyFreeTemplates.com