ปีที่29 ฉบับที่3(vol29 no.3) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
ผลของการตัดปลายกิ่งและการลดความสูงของทรงพุ่มต่อการผลิใบ การออกดอก ปริมาณและ
คุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ
จิรนันท์ เสนานาญ พาวิน มะโนชัย และธีรนุช เจริญกิจ
ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ
อุบลวรรณ รัตนทิพยาภรณ์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข
การเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์แสงและการออกดอกของลำไยเนื่องจากผลของอัตราการให้น้ำ
และโพแทสเซียมคลอเรต
ชิติ ศรีตนทิพย์ พิมศิริ ติยายน ดรุณี นาพรม โสระยา ร่วมรังสี และพิทยา สรวมศิริ
การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวโดยอาศัยความแตกต่างทางลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการผสม
ข้ามพันธุ์แบบพบกันหมด
จตุรงค์ แสงเงิน ประวิตร พุทธานนท์ เศรษฐา ศิริพินทุ์ และวราภรณ์ แสงทอง
ผลของอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและปลาหนังลูกผสม(บึกxสวาย)ที่
เลี้ยงในบ่อเดิน
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และดวงพร อมรเลิศพิศาล
การตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรในการทำกิจกรรมเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดเชียงใหม่
ศันสนีย์ นายอง และรุจ ศิริสัญลักษณ์
การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีแม็กซ์
เทพเทวรรณ วงษาเนาว์ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์
เริงชัย ตันสุชาติ และสุภาวดี ไชยชมภู

 

1.การใช้ระบบชีววิถีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย(Clariasma crocephalus X Clarias gariepinus)ในบ่อคอนกรีตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย

บัญญัติ มนเทียรอาสน์  ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม  พิมพร  มนเทียรอาสน์  และพัชราวลัย  ศรียะศักดิ์

 

2.ผลของการใช้เศษขิงอ่อนต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

ปิยะภัทร์  ศรีหาตา  นรินทร์ ทองวิทยา  นันทฤทธิ์  โชคถาวร  และบัวเรียม  มณีวรรณ

 

3.ผลของวิธีการตากแห้งโดยใช้แสงอาทิตย์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกแห้ง

ภาสกร  นันทพานิช

 

4.กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน "ต้นมะเยาหิน" ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน  บ้านแม่นาป้าก ตำบลแม่หอพระ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

รังสรรค์  จันต๊ะ

 

5.พฤติกรรมทางด้านการตลาดลำไยสดในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ศิริกานดา  ยะคำ  พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์  สุรินทร์  นิลสำราญจิต  และรัตนา โพธิสุวรรณ

 

6.ความต้องการส่งเสริมของผู้ปลูกยางพาราในอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ระวิรัฐ  ไชยวุฒิ  และวรทัศน์  อินทรัคคัมพร

 

7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์

ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีระศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ


8.คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กฤตาณัฐ  ศรีประภา

 

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter