ปีที่30 ฉบับที่2(vol30 no.2) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
1.ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต การออกดอก ปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างของว่านมหาลาภ
สุทธิพร มานะบารมีกุล  พัชรี  คำปาต๋า  และรุ่งนภา  ช่างเจรจา

2.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ
ชัชวิจก์  ถนอมถิ่น  วราภรณ์  จำปา  และเศรษฐา  ศิริพินทุ์

3.การศึกษาความเครียดน้ำในพืชโดยใช้กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน 2 แบบเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดความนำปากใบ
วันวิสาข์  จันทิกา  สมชาย  องค์ประเสริฐ  โวลฟรัม  สแปร และจีรภรณ์  อินทสาร

4.การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของข้าวพันธุ์ปลูกของภาคใต้ด้วยลำดับเบสของยีน matK
นภรต์  กล่อมเกล้า  มารวย  เมฆานวกุล  และฉัตรชัย  งามเรียบสกุล

5.คุณภาพการบริโภค  กลิ่นและรชชาติของเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง
อังคณาภรณ์  พงษ์ด้วง  อำนวย  เลี้ยวธารากุล  อภิรักษ์  เพียรมงคล  โปรดปราน  ทาเขียว  และสัญชัย  จตุรสิทธา

6.คุณภาพเนื้อของโคดอย  โคขาวลำพูน  และโคลูกผสมบราห์มัน  ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ
สุกัญญา  ยอดสร้อย  นิราภรณ์  ชัยวัง  กรวรรณ  ศรีงาม  ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล  และสัญชัย  จตุรสิทธา

7.การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย
ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter