ปีที่30 ฉบับที่3(vol30 no.3) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
ความเป็นพิษของฟีแนนทรีและฟลูออแรนทีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญเติบโตของบวบเหลี่ยม
ขนิษฐา  สมตระกูล และวราภรณ์ ฉุยฉาย

ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองและการงอกของปาล์มน้ำมัน
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์  สมปอง เตชะโต  และสรพงค์ เบญจศรี

ผลของการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อคุณสมบัติของดิน ปริมาณไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลืองหลังนา
ณัฐธิดา เหลืองเมฆา  วรรณภา ปันสา และจีรภรณ์ อินทสาร

ระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายหญ้ารูซี่ในกระเพาะรูเมน
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และจีรศักดิ์ ชอบแต่ง

การหมักทำปุ๋ยกองแถวเปิดของก้อนเพาะเห็ดที่ใช้งานแล้วและขยะอินทรีย์ผสม โดยใช้โครงสามเหลี่ยมเพื่อการระบายอากาศ
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ  เกียรติพงษ์ ศรีสาคร และฉัตรชัย ใจมาตุ่น

การตลาดและศักยภาพการผลิตหนอนนก(Tenbrio molitor L.)เป็นเชิงการค้าในประเทศไทย
ณัฐกฤตา ลักษวุธ ดำรง ลีนานุรักษณ์ ประภากร ธาราฉาย และทองเลียน บัวจูม

วิกฤติแรงงานภาคการเกษตร: กรณีศึกษาการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
สายสกุล ฟองมูล และบังอร เมฆะ
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter