ปีที่31 ฉบับที่2(vol31 no.2) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออแรนทีนโดยการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือถั่วฝักยาวร่วมกันสองชนิด
ขนิษฐา สมตระกูล  และวราภรณ์ ฉุนฉาย
การทำลายการพักตัวของเมล็ดถั่วลิสง3พันธุ์ใหม่
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ และกัลยา อุทาโย
การแยกชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเผาะ และปลาลูกผสมโดยเทคนิค AFLP
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  ดวงพร อมรเลิศพิศาล นันทพร สุทธิ และศุภมิตร เมฆฉาย
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตและการเกิดเนื้อฉ่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
ภานุพงษ์ เป็งริน  สันติ ช่างเจรจา  ยุทธนา  เขาสุเมรุ ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ และชิติ  ศรีตนทิพย์
อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ต่างกันต่ออัตราการใช้น้ำ การเจริญเติบโตและผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ของผักเชียงดาในไลซิมิเตอร์
กิตติศักดิ์ วันก๋าแก้ว  นภาขันสุภา  ชิติศรีตนทิพย์  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย์
ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร และการย่อยได้ ศึกษาโดยวิธี In Vitro Digestibility ของโภชนะในเปลือกลำไยผสมฟางข้าวหมักด้วยยูเรีย
อภิชาติ หมั่นวิชา  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ และไพโรจน์  ศิลมั่น
ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บสุนัข
ไพโรจน์  พงศิกิดาการ

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter