ปีที่31 ฉบับที่3(vol31 no.3) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การชักนำหัวพันธุ์มันฝรั่งในหลอดทดลองโดยวิธีการเพาะเลี้ยงที่แตกแต่งกัน

ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ และฮาลีม เกษตรกาลาม์

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อความเป็นพิษของฟีแนนทรีนในข้าวโพดข้าวเหนียวและถั่วฝักยาว

วราภรณ์ ฉุยฉาย  วณิชชา คงตุ้ม  และขนิษฐา  สมตระกูล

อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อคุณสมบัติทางเคมีดินและปริมาณธาตุอาหารในใบพริกขี้หนู(Capsicum annuum L.)ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

นพเดช  แหวนเพ็ชร  และจีราภรณ์  อินทาสาร

การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท

จุไรรัตน์ อิมินา  ฐปน  ชื่นบาล  และศรีกาญจนา  คล้ายเรือง

การระบุชนิดของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR

เรือนแก้ว  ประพฤติ  และวศิน เจริญตัณธนกุล

ความชุกและความไวต่อยาฆ่าเชื้อของ Pasteurella multocida จากไก่เลี้่ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี

สุทธิทัศน์ ทองคำใส  ปาริดา  สงวนแก้ว  พรรณภา  ทับเคลียว  พิรวัลย์  ขำแสง

เมธาวี  พงษ์พระเกตุ  ชาติฐปกรณ์  ทองเกลียว  และปิระชาติ เวียนหาผล

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของหญ้ากินนีสีม่วง

อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ และจีระศักดิ์ ชอบแต่ง

สภาวะที่เหมาะสมของหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสด

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ  จักรพงษ์ พิมพ์พิมล จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter