ปีที่32 ฉบับที่1(vol32 no.1) Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นในจ้ังหวัดพะเยา
บุญฤทธิ์  สินค้างาม และธีระวัฒน์  ดาวทอง
การใช้ใบแฝกกลุ่ม(Vetiveria zizanioides(L.)Nash)ในการเพาะเห็ดหลินจือ(Ganoderma lucidum(Ley.ex.Fr.)Kar.)
รัฐพล ศรประเสริฐ  และสยาม อรุณศรีมรกต                 
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ไฮบริกซ์ 53 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เสาวลักษณ์ บุญเย็น  และจีราภรณ์ อินทสาร               
การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรบ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
กัญชลี เจติยานนท์  ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง  ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล  และอรรัตน์ โลหิตนาวี                       
การยอมรับวิธีการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นราดล ประไพศรี  กังสดาล กนกหงษ์  นคเรศ รังควัต  และพหล ศักดิ์คะทัศน์   
ผลของการผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารต่อการเจริญเติบโต
และเจริญพันธุ์ของปลาเผาะ (Pangasius bocourti)
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  สุดาพร ตงศิริ  และดวงพร อมรเลิศพิศาล           
ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์  และพิพัฒน์ ชนาเทพาพร               
ความต้องการของชุมชนเพื่อรับบริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ

 

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter