ปีที่29 ฉบับที่1(vol29 no.1)
ปีที่29 ฉบับที่1(vol29 no.1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
- ขนิษฐา สมตระกูล  จำปี  ไชยเมืองคูณ  ดวงอนงค์  ผลาผล  และวราภรณ์  ฉุยฉาย

2.ผลของเพศและอายุต่อส่วนประกอบซากและปริมาณโภชนะในเนื้อกระบือปลัก
- สโรชา  กล่ำฉนวน  และสมปอง  สรวมศิริ

3.การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูม้า(Protunus pelagicus)หลังเพาะฟักเพื่อให้มีไข่นอกกระดองอีกครั้ง
- วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  และวาสนา  อากรรัตน์

4.ความคาดหวังของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพารา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- บังอร  เมฆะ

5.การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
- ศุภชัย  พันธ์ทอน  พหล  ศักดิ์คะทัษรน์  นคเรศ  รังควัต  และสายสกุล  ฟองมูล

6.รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิง ส่วนที่ 1
- บุญธิดา  เทวาพิทักษ์  และสุชาติ  ลี้ตระกูล

7.การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน สำหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
- ภาสกร  นันทพานิช

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่29 ฉบับที่2(vol29 no.2)
ปีที่29 ฉบับที่2(vol29 no.2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
ผลของการตัดปลายกิ่งและการลดความสูงของทรงพุ่มต่อการผลิใบ การออกดอก ปริมาณและ
คุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ
จิรนันท์ เสนานาญ พาวิน มะโนชัย และธีรนุช เจริญกิจ
ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ
อุบลวรรณ รัตนทิพยาภรณ์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข
การเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์แสงและการออกดอกของลำไยเนื่องจากผลของอัตราการให้น้ำ
และโพแทสเซียมคลอเรต
ชิติ ศรีตนทิพย์ พิมศิริ ติยายน ดรุณี นาพรม โสระยา ร่วมรังสี และพิทยา สรวมศิริ
การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวโดยอาศัยความแตกต่างทางลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการผสม
ข้ามพันธุ์แบบพบกันหมด
จตุรงค์ แสงเงิน ประวิตร พุทธานนท์ เศรษฐา ศิริพินทุ์ และวราภรณ์ แสงทอง
ผลของอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและปลาหนังลูกผสม(บึกxสวาย)ที่
เลี้ยงในบ่อเดิน
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และดวงพร อมรเลิศพิศาล
การตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรในการทำกิจกรรมเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดเชียงใหม่
ศันสนีย์ นายอง และรุจ ศิริสัญลักษณ์
การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีแม็กซ์
เทพเทวรรณ วงษาเนาว์ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์
เริงชัย ตันสุชาติ และสุภาวดี ไชยชมภู

1.ผลของการตัดปลายกิ่งและการลดความสูงของทรงพุ่มต่อการผลิใบ การออกดอก ปริมาณและคุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ
จิรนันท์ เสนานาญ พาวิน มะโนชัย และธีรนุช เจริญกิจ

2.ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดออุบลวรรณ รัตนทิพยาภรณ์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุขการเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์แสงและการออกดอกของลำไยเนื่องจากผลของอัตราการให้น้ำและโพแทสเซียมคลอเรต
ชิติ ศรีตนทิพย์ พิมศิริ ติยายน ดรุณี นาพรม โสระยา ร่วมรังสี และพิทยา สรวมศิริ

3.การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวโดยอาศัยความแตกต่างทางลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการผสมข้ามพันธุ์แบบพบกันหมด
จตุรงค์ แสงเงิน ประวิตร พุทธานนท์ เศรษฐา ศิริพินทุ์ และวราภรณ์ แสงทอง

4.ผลของอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและปลาหนังลูกผสม(บึกxสวาย)ที่เลี้ยงในบ่อดิน
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และดวงพร อมรเลิศพิศาล

5.การตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรในการทำกิจกรรมเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่
ศันสนีย์ นายอง และรุจ ศิริสัญลักษณ์

6.การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีแม็กซ์
เทพเทวรรณ วงษาเนาว์ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล


7.ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์
เริงชัย ตันสุชาติ และสุภาวดี ไชยชมภู

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

ปีที่29 ฉบับที่3(vol29 no.3)
ปีที่29 ฉบับที่3(vol29 no.3)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
ผลของการตัดปลายกิ่งและการลดความสูงของทรงพุ่มต่อการผลิใบ การออกดอก ปริมาณและ
คุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ
จิรนันท์ เสนานาญ พาวิน มะโนชัย และธีรนุช เจริญกิจ
ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ
อุบลวรรณ รัตนทิพยาภรณ์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข
การเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์แสงและการออกดอกของลำไยเนื่องจากผลของอัตราการให้น้ำ
และโพแทสเซียมคลอเรต
ชิติ ศรีตนทิพย์ พิมศิริ ติยายน ดรุณี นาพรม โสระยา ร่วมรังสี และพิทยา สรวมศิริ
การสร้างพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวโดยอาศัยความแตกต่างทางลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการผสม
ข้ามพันธุ์แบบพบกันหมด
จตุรงค์ แสงเงิน ประวิตร พุทธานนท์ เศรษฐา ศิริพินทุ์ และวราภรณ์ แสงทอง
ผลของอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและปลาหนังลูกผสม(บึกxสวาย)ที่
เลี้ยงในบ่อเดิน
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และดวงพร อมรเลิศพิศาล
การตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรในการทำกิจกรรมเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดเชียงใหม่
ศันสนีย์ นายอง และรุจ ศิริสัญลักษณ์
การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีแม็กซ์
เทพเทวรรณ วงษาเนาว์ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์
เริงชัย ตันสุชาติ และสุภาวดี ไชยชมภู

 

1.การใช้ระบบชีววิถีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย(Clariasma crocephalus X Clarias gariepinus)ในบ่อคอนกรีตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย

บัญญัติ มนเทียรอาสน์  ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม  พิมพร  มนเทียรอาสน์  และพัชราวลัย  ศรียะศักดิ์

 

2.ผลของการใช้เศษขิงอ่อนต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

ปิยะภัทร์  ศรีหาตา  นรินทร์ ทองวิทยา  นันทฤทธิ์  โชคถาวร  และบัวเรียม  มณีวรรณ

 

3.ผลของวิธีการตากแห้งโดยใช้แสงอาทิตย์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกแห้ง

ภาสกร  นันทพานิช

 

4.กระบวนการผลิตพืชพลังงานทดแทน "ต้นมะเยาหิน" ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน  บ้านแม่นาป้าก ตำบลแม่หอพระ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

รังสรรค์  จันต๊ะ

 

5.พฤติกรรมทางด้านการตลาดลำไยสดในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ศิริกานดา  ยะคำ  พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์  สุรินทร์  นิลสำราญจิต  และรัตนา โพธิสุวรรณ

 

6.ความต้องการส่งเสริมของผู้ปลูกยางพาราในอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ระวิรัฐ  ไชยวุฒิ  และวรทัศน์  อินทรัคคัมพร

 

7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์

ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีระศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ


8.คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กฤตาณัฐ  ศรีประภา

 

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter