ปีที่30 ฉบับที่3(vol30 no.3)
ปีที่30 ฉบับที่3(vol30 no.3)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
ความเป็นพิษของฟีแนนทรีและฟลูออแรนทีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญเติบโตของบวบเหลี่ยม
ขนิษฐา  สมตระกูล และวราภรณ์ ฉุยฉาย

ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองและการงอกของปาล์มน้ำมัน
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์  สมปอง เตชะโต  และสรพงค์ เบญจศรี

ผลของการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อคุณสมบัติของดิน ปริมาณไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลืองหลังนา
ณัฐธิดา เหลืองเมฆา  วรรณภา ปันสา และจีรภรณ์ อินทสาร

ระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายหญ้ารูซี่ในกระเพาะรูเมน
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และจีรศักดิ์ ชอบแต่ง

การหมักทำปุ๋ยกองแถวเปิดของก้อนเพาะเห็ดที่ใช้งานแล้วและขยะอินทรีย์ผสม โดยใช้โครงสามเหลี่ยมเพื่อการระบายอากาศ
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ  เกียรติพงษ์ ศรีสาคร และฉัตรชัย ใจมาตุ่น

การตลาดและศักยภาพการผลิตหนอนนก(Tenbrio molitor L.)เป็นเชิงการค้าในประเทศไทย
ณัฐกฤตา ลักษวุธ ดำรง ลีนานุรักษณ์ ประภากร ธาราฉาย และทองเลียน บัวจูม

วิกฤติแรงงานภาคการเกษตร: กรณีศึกษาการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
สายสกุล ฟองมูล และบังอร เมฆะ
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่30 ฉบับที่2(vol30 no.2)
ปีที่30 ฉบับที่2(vol30 no.2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
1.ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต การออกดอก ปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างของว่านมหาลาภ
สุทธิพร มานะบารมีกุล  พัชรี  คำปาต๋า  และรุ่งนภา  ช่างเจรจา

2.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการเก็บเกี่ยวของการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ
ชัชวิจก์  ถนอมถิ่น  วราภรณ์  จำปา  และเศรษฐา  ศิริพินทุ์

3.การศึกษาความเครียดน้ำในพืชโดยใช้กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน 2 แบบเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดความนำปากใบ
วันวิสาข์  จันทิกา  สมชาย  องค์ประเสริฐ  โวลฟรัม  สแปร และจีรภรณ์  อินทสาร

4.การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของข้าวพันธุ์ปลูกของภาคใต้ด้วยลำดับเบสของยีน matK
นภรต์  กล่อมเกล้า  มารวย  เมฆานวกุล  และฉัตรชัย  งามเรียบสกุล

5.คุณภาพการบริโภค  กลิ่นและรชชาติของเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง
อังคณาภรณ์  พงษ์ด้วง  อำนวย  เลี้ยวธารากุล  อภิรักษ์  เพียรมงคล  โปรดปราน  ทาเขียว  และสัญชัย  จตุรสิทธา

6.คุณภาพเนื้อของโคดอย  โคขาวลำพูน  และโคลูกผสมบราห์มัน  ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ
สุกัญญา  ยอดสร้อย  นิราภรณ์  ชัยวัง  กรวรรณ  ศรีงาม  ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล  และสัญชัย  จตุรสิทธา

7.การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย
ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่30 ฉบับที่1(vol30 no.1)
ปีที่30 ฉบับที่1(vol30 no.1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
1.การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal Imaging
- วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร

2.ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต
- ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู

3.ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
- วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล

4.ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC-145
- โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณธนกุล

5.การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
- ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม

6.การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
- สามารถ  ใจเตี้ย

7.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
- ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter