ปีที่31 ฉบับที่1(vol31 no.1)
ปีที่31 ฉบับที่1(vol31 no.1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อพัฒนาการของใบชวนชมพันธุ์ฮอลแลนด์-มิสไทยแลนด์
นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
ผลของกรดแนฟทาลีนอะซีติกและเบนซิลอะดีนีนต่อความเป็นพิษของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในข้าวเจ้าพันธุ์ กข47
วราภรณ์  ฉุยฉาย  พรรณี ชาติชัย  และขนิษฐา  สมตระกูล
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
กลมวรรณ  ศุภวิญญู  ยุทธนา  สว่างอารมณ์  ศิลป์ชัย  มณีขัติย์ และณิชาพล  บัวทอง
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการย่อยสลายเอนโดซัลแฟนโดยจุลินทรีย์
ขนิษฐา  สมตระกูล
กลยุทธ์การจัดการผลิตผักกางมุ้งของกลุ่มเกษตรกรบ้านสะอาดสมศรี ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นงนภัส  ศิริวรรณ์หอม และสุภาภรณ์  พวงชมภู
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พงศ์วิชญ์  กันทะวงศ์  และวรทัศน์  อินทรัคคัมพร
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่31 ฉบับที่2(vol31 no.2)
ปีที่31 ฉบับที่2(vol31 no.2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออแรนทีนโดยการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือถั่วฝักยาวร่วมกันสองชนิด
ขนิษฐา สมตระกูล  และวราภรณ์ ฉุนฉาย
การทำลายการพักตัวของเมล็ดถั่วลิสง3พันธุ์ใหม่
ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ และกัลยา อุทาโย
การแยกชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเผาะ และปลาลูกผสมโดยเทคนิค AFLP
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  ดวงพร อมรเลิศพิศาล นันทพร สุทธิ และศุภมิตร เมฆฉาย
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตและการเกิดเนื้อฉ่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
ภานุพงษ์ เป็งริน  สันติ ช่างเจรจา  ยุทธนา  เขาสุเมรุ ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ และชิติ  ศรีตนทิพย์
อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ต่างกันต่ออัตราการใช้น้ำ การเจริญเติบโตและผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ของผักเชียงดาในไลซิมิเตอร์
กิตติศักดิ์ วันก๋าแก้ว  นภาขันสุภา  ชิติศรีตนทิพย์  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย์
ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร และการย่อยได้ ศึกษาโดยวิธี In Vitro Digestibility ของโภชนะในเปลือกลำไยผสมฟางข้าวหมักด้วยยูเรีย
อภิชาติ หมั่นวิชา  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ และไพโรจน์  ศิลมั่น
ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้และพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีต่อเห็บสุนัข
ไพโรจน์  พงศิกิดาการ

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

ปีที่31 ฉบับที่3(vol31 no.3)
ปีที่31 ฉบับที่3(vol31 no.3)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การชักนำหัวพันธุ์มันฝรั่งในหลอดทดลองโดยวิธีการเพาะเลี้ยงที่แตกแต่งกัน

ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ และฮาลีม เกษตรกาลาม์

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อความเป็นพิษของฟีแนนทรีนในข้าวโพดข้าวเหนียวและถั่วฝักยาว

วราภรณ์ ฉุยฉาย  วณิชชา คงตุ้ม  และขนิษฐา  สมตระกูล

อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อคุณสมบัติทางเคมีดินและปริมาณธาตุอาหารในใบพริกขี้หนู(Capsicum annuum L.)ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

นพเดช  แหวนเพ็ชร  และจีราภรณ์  อินทาสาร

การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท

จุไรรัตน์ อิมินา  ฐปน  ชื่นบาล  และศรีกาญจนา  คล้ายเรือง

การระบุชนิดของเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR

เรือนแก้ว  ประพฤติ  และวศิน เจริญตัณธนกุล

ความชุกและความไวต่อยาฆ่าเชื้อของ Pasteurella multocida จากไก่เลี้่ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี

สุทธิทัศน์ ทองคำใส  ปาริดา  สงวนแก้ว  พรรณภา  ทับเคลียว  พิรวัลย์  ขำแสง

เมธาวี  พงษ์พระเกตุ  ชาติฐปกรณ์  ทองเกลียว  และปิระชาติ เวียนหาผล

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของหญ้ากินนีสีม่วง

อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ และจีระศักดิ์ ชอบแต่ง

สภาวะที่เหมาะสมของหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสด

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ  จักรพงษ์ พิมพ์พิมล จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter