ปีที่30 ฉบับพิเศษ(vol30No3suppl)
ปีที่30 ฉบับพิเศษ(vol30No3suppl)

ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

Killng Varoa Mite by Grooming Behavior of Russian and Thai Honey Bees    
Boonmee Kavinseksan                       

Control of Off-flavor Cyanobacteria in Ponds using Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and Charcoal Bioreactor System

Redel Gutierrez, Niwooti Whangchai, Khomsan Ruangrit
and Tomoaki Itayama                       

Medicinally Potential Plant of Anisomeles malabarica (L.) R. Br. in Comparison with a Porometer
Rameshprabu Ramaraj and Yuwalee Unpaprom

Isolation and Identification of Cyanobacteria from a Freshwater Aquaculture Pond in Northern Thailand
Dong Xia, Norio Iwami, Korntip Kannika, Chayarat Pleumsumran 
Sirapran Fakrajang, Chayaporn Teecharernwong, Redel Gutierrez
Zhong Junsheng, Niwooti Whangchai and Tomoaki Itayama

Carbon Footprint of Central Canteen of Mahidol University Salaya Campus, Thailand
Sayam Aroonsrimorakot, Chumporn Yuwaree, Chumlong Arunlertaree
Rungjarus Hutajareorn and Tarinee Buadit

Mathematical Model of Freeze Drying on Mango
Sakawduan Keawdam, Chanawat Nitatwichit, Jatupong Varith and Somkiat Jaturonglumlert

Fixed Deep Beds Drying of Black Pepper: A Comparative Study between a Normal Airflow and Reverse Airflow
Phirunrat Thaisamak, Wipa Teppinta, Chanawat Nitatwichit
Jatupong Varith and Somkiat Jaturonglumlert

Operation Cost Reduction for Industrial Pepper Powder Drying with Alternative Hot-air during Drying Process
Wipa Teppinta, Jatupong Varith, Somkiat Jaturonglumlert
Phirunrat Thaisamakand and Chanawat Nitatwichit   

การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter