ปีที่32 ฉบับที่1(vol32 no.1)
ปีที่32 ฉบับที่1(vol32 no.1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
การวัดความเครียดของลำไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ำที่แตกต่างกันโดยใช้กล้อง Thermal
Imaging
วินัย  วิรินะอลงกรณ์  ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  สมชาย  องค์ประเสริฐ  และโวลฟรัม  สแปร
ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัล
แฟน-ซัลเฟต
ขนิษฐา  สมตระกูล และมาลียา  เครือตราชู
ความเป็นพิษของไกลโฟเซตที่ตกค้างในดินและซากพืชต่อการเจริญระยะต้นกล้าของแตงกวา
วราภรณ์  ฉุยฉาย  นันทพร  ธรรมทูล  และขนิฐา  สมตระกูล
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดหยาบทองพันชั่งต่อการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง
MARC-145
โสภิตา  ช่วยชู  ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล  ธัญวรัตน์  กาจสงคราม  รุ่งทิพย์  กาวารี  และวศิน  เจริญตัณ
ธนกุล
การใช้สารละลายกรดแลคติกเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้่อโค
ทศพล  บุญดิเรก  สมปอง  สรวมศิริ  สกล  ไข่คำ  และทองเลียน  บัวจูม
การจัดการปัจจัยการผลิตพืชปลอดภัยในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถ  ใจเตี้ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาชนบทของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ศรีสุรินทร์  จำปา  พหล  ศักดิ์คะทัศน์  วีรศักดิ์  ปรกติ  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  และรัตนา  โพธิสุวรรณ

 

การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นในจ้ังหวัดพะเยา
บุญฤทธิ์  สินค้างาม และธีระวัฒน์  ดาวทอง
การใช้ใบแฝกกลุ่ม(Vetiveria zizanioides(L.)Nash)ในการเพาะเห็ดหลินจือ(Ganoderma lucidum(Ley.ex.Fr.)Kar.)
รัฐพล ศรประเสริฐ  และสยาม อรุณศรีมรกต                 
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ไฮบริกซ์ 53 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เสาวลักษณ์ บุญเย็น  และจีราภรณ์ อินทสาร               
การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรบ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
กัญชลี เจติยานนท์  ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง  ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล  และอรรัตน์ โลหิตนาวี                       
การยอมรับวิธีการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นราดล ประไพศรี  กังสดาล กนกหงษ์  นคเรศ รังควัต  และพหล ศักดิ์คะทัศน์   
ผลของการผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารต่อการเจริญเติบโต
และเจริญพันธุ์ของปลาเผาะ (Pangasius bocourti)
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน  สุดาพร ตงศิริ  และดวงพร อมรเลิศพิศาล           
ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์  และพิพัฒน์ ชนาเทพาพร               
ความต้องการของชุมชนเพื่อรับบริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ

 

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter