ปีที่27 ฉบับที่1(vol27 no1)
ปีที่27 ฉบับที่1(vol27 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.เครื่องหมายจำเพาะสำหรับลายสีดอกเอื้องเขากวางอ่อนโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี
2.ผลของสารคล้ายบราสซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีบางประการของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
4.กลิ่นไม่พึงประสงค์ในปลานิล(Oreochromis niloticus)ที่เลี้ยงในกระชังและในบ่อดิน
5.ผลของการใช้กากถั่วลิสงทดแทนโปรตีนปลาป่นในอาหารปลาสวาย
6.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จังหวัดชุมพร
7.การจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่27 ฉบับที่2(vol27 no2)
ปีที่27 ฉบับที่2(vol27 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.ถั่วลิสง 6 พันธุ์ใหม่เพื่อการบริโภคและแปรรูป
2.ผลของช่วงเวลาการให้สภาพวันสั้นร่วมกับอุณหภูมิต่ำต่อการออกดอกของกล้วยไม้ช้างเผือก
3.การจำแนกลักษณะทางสันฐานวิทยาของชาพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
4.รูปวิธานแยกชนิดของไลเคนสกุลเพอทูซาเรียในประเทศไทย
5.ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส
6.สภาวะการทำการประมงและผลจับปลาม้าในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
7.ผลของเกลือที่มีต่อการหมักและคุณภาพของแกนกะหล่ำปลีดอกปรุงรส

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่27ฉบับที่3 (vol27 no3)
ปีที่27ฉบับที่3 (vol27 no3)

ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.การควบคุมทรงพุ่มลำไยที่ปลูกระยะชิดโดยการตัดแต่งกิ่งและการใช้สารพาโคลพิวทราโซล
2.ลูกผสมข้าวโพดหวานสองสีคุณภาพดี"หวานแม่โจ้ 84"
3.การอาศัยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโทรเมตรี(GC-MS) เพื่อการตรวจหาสารความหอมในข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างๆกัน
4.สหสัมพันธ์ของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก
องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำที่เลี้ยงในคอกแบบพัฒนา
5.ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม
6.ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าไม้ชุมชน:กรณีศึกษาบ้านขุนแจ๋และบ้านสามลี่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
7.การรับรู้ตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษด้านการสอนวัฒนธรรม:กรณีศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิชา ศท344 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว1

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter