ปีที่26 ฉบับที่1(vol26 no1)
ปีที่26 ฉบับที่1(vol26 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสำรวจดินและประเมินศักยภาพที่ดินบริเวณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.การประเมินคุณภาพน้ำจากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่หนองสะเรียม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่(กรกฎาคม-ตุลาคม 2550)
3.การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับตรวจสอบลูกผสมและจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิด
4.การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซน์เซลลูเลสและไซลาเนสจากกองปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ
5.การอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองโดยการแช่แข็ง Blastodermal Cells และการสร้าง Germline Chimeas
6.การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบึงกาฬ จำกัด จังหวัดหนองคาย

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่26 ฉบับที่2(vol26 no2)
ปีที่26 ฉบับที่2(vol26 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.Plantlet Regeneration from Protoplast-derived Cell Suspension Culture of Rhynchostylis gigantea var.rubrum Sagrik
2.ผลผลิตและการเติบโตด้านลำต้นและใบของลำไยจากการให้น้ำบริเวณรากเพียงบางส่วน
3.อิทธิพลของการพลางแสงและวัสดุคลุมแปลงที่มีต่อปริมาณเทอร์พีนอยด์ฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถกำจัดอนุมูลอิสระของเหง้ากระชายดำ
4.การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
5.การควบคุมโรคไฟทอปธอร่าไบลท์ของพริกหวานโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์
6.การตรวจสอบโรคฮวงลองบิง(กรีนนิ่ง)ในสวนส้มโอที่ผลิตเพื่อการส่งออก ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่26 ฉบับที่3(vol26 no3)
ปีที่26 ฉบับที่3(vol26 no3)

ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.ผลของวัสดุปลูก ปุ๋ย และความถี่ของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของเอื้องแซะหอม
2.ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน
3.ผลของการรมน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรต่อไรไข่ปลา (Luciaphorus perniciosus Rack)
4.การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยวิธีผสมแบบพบกันหมด และการปลูกเชื้อสาเหตุ
5.ผลกระทบของความแตกต่างปุ๋ยที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการของงา
6.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการนำแผนกลยุทธของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ


Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter