ปีที่25 ฉบับที่1(vol25 no1)
ปีที่25 ฉบับที่1(vol25 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.ผลของกรดจิบเบอเรลลิคและโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกของลำไย
2.การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่มียีนบริทเทิล-1
3.การคัดแยกเชื้อราเพื่อการผลิตหัวเชื้อชีวภาพสำหรับลดกลิ่นมูลสุกร
4.ความหลากหลายของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในสระกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(กรกฎาคม-ตุลาคม 2549)
5.Managerial Competencies and Empowerment of Entrepreneurs in Selected Villages in Thailand and The Philippines
Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่25 ฉบับที่2(vol25 no2)
ปีที่25 ฉบับที่2(vol25 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.กระบวนการผลิตต้นพันธุ์น้อยหน่าที่สถานเพาะชำในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2.ผลของการเสริมเปลือกสับปะรดหมักเชื้อจุรินทรีย์ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เนื้อ
3.ผลของการเสริมเอนไซม์ปาเปนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เนื้อ
4.ผลตอบแทนและการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป
5.การตอบโต้ืางนิเวศวิทยา
6.การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์โคนมในภาคเนือตอนบนของประเทศไทย

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่25 ฉบับที่3(vol25 no3)
ปีที่25 ฉบับที่3(vol25 no3)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.ผลของอายุการเก็บเกี่ยวของเหง้าที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาชงกระชายดำ มะม่วงโชคอนันต์
2.อัตราส่วนผสมของวัสดุที่ใช้หมักมูลคนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างปลอดภัย
3.คุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
4.ผลการเสริมผงถ่านไม้ลำไยในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อและจำนวนแบคทีเรียกรดแลคติกในใส้ติ่ง
5.การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีน Flavonoid3'-Hydroxylase(F3'H) จากดอกกล้วยไม้สกุลแอสโคเซนด้า
6.การศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตทานตะวัน:กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter