คำแนะนำเกี่ยวกับวารสารฯ
คำแนะนำเกี่ยวกับวารสารฯ

ประกอบด้วย

1.เกี่ยวกับวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

2.กองบรรณาธิการ
3.การเตรียมต้นฉบับ
4.การเขียนเอกสารอ้างอิง
5.การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไข

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter