ปีที่24 ฉบับที่1(vol24 no1)
ปีที่24 ฉบับที่1(vol24 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.ผลการสำรวจพันธุ์ปลาพื้นเมืองในลำห้วยแม่เกี๋ยง
2.ผลการใช้ก้านเห็ดหอมหมักยีสเจอร์ต่อสมรรถภาพการผลิตและคลอเรสเตอรอลในเลือดของไก่กระทง
3.ผลการศึกษาการให้น้ำของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง
4.อินทรีย์คาร์บอนรูปแบบต่างๆ ในดินภายใต้การใช้ที่ดินในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในเขตลุ่มน้ำขุนสมุน จังหวัดน่าน ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
5.ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบผลิตการเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง:กรณีศึกษาชุมชนเย้า(เมี่ยน) หมู่บ้านละเบ้ายา ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
6.แนวทางการวางแผนการผลิตของธุรกิจสวนส้ม ในจังหวัดเลย

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่24 ฉบับที่2(vol24 no2)
ปีที่24 ฉบับที่2(vol24 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีไทยที่ปลูกในบางท้องที่ของภาคเหนือตอนบน
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บรักษาอินทรีย์คาร์บอนของดิน
3.องค์กรชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธ์กล้วยไม้ป่า
4.การจัดการชลประทานโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม(PIM)ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในเขตโซนส่งน้ำที่ 3-4 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5.ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เครื่องจักรกลเกษตรของเกษตรกร:กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
6.การศึกษาความต้องการฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่
7.พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหามคร

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter