ปีที่23 ฉบับที่1(vol23 no1)
ปีที่23 ฉบับที่1(vol23 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมขนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.ข้าวโพดหวานลูกผสมคุณภาพดีพันธุ์ "หวานแม่โจ้72"
3.การตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย:การศึกษาความสูงที่เหมาะสม
4.การศึกษาผลในเชิงเศรษฐกิจของการผลิตลำไยนอกฤดูการผลิต
5.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มปริมาณต้นส้มป้อง(Garcinia succifolia Kurz.) ในสภาพปลอดเชื้อ
6.การตรวจสอบเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว
7.ผลกระทบของคลอเรตต่อสิ่งแวดล้อมในสวนลำไยและแนวทางการลดผลกระทบ
8.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่23 ฉบับที่2(vol23 no2)
ปีที่23 ฉบับที่2(vol23 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้

1.ดัชนีค่าระดับสีเพื่อการคัดเลือกข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วง
2.ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการผลิตคะน้า
3.พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากช่อออกที่มีระยะสุกแก่แตกต่างกันในโหระพา พันธุ์จัมโบ้ 4320
4.การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยหอมภายหลังการเก็บเกี่ยว
5.รูปแบบของการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลต่อการปลูกผักบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6.การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน
7.สภาพ ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์การเกษตร: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตตรวจราชการที่ 1(ภาคเหนือตอนบน)

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter