ปีที่28 ฉบับที่1(vol28 no1)
ปีที่28 ฉบับที่1(vol28 no1)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.ผลของการตัดแต่ง 4 รูปแบบ ต่อการผลิตใบ การออกดอกผลผลติ ต้นทุน และผลตอบแทนของลำไยพันธุ์ดอ
2.การประเมินการเจริญเติบโต การพัฒนา ศักยภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของงาขี้ม้อนและคาเมลีน่า
3.อิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียนต่อองค์ประกอบน้ำนมของโคนมลูกผสมในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4.ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะการให้นมในฟาร์มโคนมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.Land Use Efficiency Study on Different Type of Intercrop in Young Longan(Dimocarpus longan Lour.)Orchard
7.การคัดแยกและการผลิตไลเพสของจุลินทรีย์ไลโปไลติกจากดินบนเกาะสีชัง
8.การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับการย่อยสลายเมทิลีนบลู ด้วยปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริกาด้วยแสงบน TiO2/GAC ภายใต้การฉายแสงยูวี

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่28 ฉบับที่2(vol28 no2)
ปีที่28 ฉบับที่2(vol28 no2)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.ลักษณะบางประการของเรณูและปากใบของว่านสี่ทิศดิพลอยด์และเททระพลอยด์
2.ผลของวัสดุห่อช่อผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
3.อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ต่างกันต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบของลำไย
4.การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมแบบแคบและการวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลของอายุวันออกดอกในถั่วเหลืองฝักสด
5.ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ด้วยเพอร์แมงกาเนตและอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในดินขนิดต่างๆ
6.การใช้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยวในสูตรอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน
7.การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บเกี่ยวรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
8.การยอมรับของเกษตรกรผู้ผลิตยาสูบในแนวทางเกษตรผสมผสานในเขตรับผิดชอบของสถานีใบยาป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon
ปีที่28 ฉบับที่3(vol28 no3)
ปีที่28 ฉบับที่3(vol28 no3)ประกอบด้วยบทความทางวิชาการดังนี้
1.สัณฐานวิทยา การวิภาควิทยา จำนวนและลักษณะโครโมโซมของผักนางแลว
2.ผลของสารคลุกเมล็ดต่ออายุการเก็บรักษาและการป้องกันโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานสองสีลูกผสมพันธุ์ 4058F1
3.ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดหอมที่เลี้ยงในอาหารเหลว ต่อเชื้อ Escherichia coli และ Streptococcus suis
4.การใช้เทคนิคชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาบึก
5.ความต้องการความรู้ในการเลือกและการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6.กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

1.สัณฐานวิทยา การวิภาควิทยา จำนวนและลักษณะโครโมโซมของผักนางแลว

2.ผลของสารคลุกเมล็ดต่ออายุการเก็บรักษาและการป้องกันโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานสองสีลูกผสมพันธุ์ 4058F1

3.ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดหอมที่เลี้ยงในอาหารเหลว ต่อเชื้อ Escherichia coli และ Streptococcus suis

4.การใช้เทคนิคชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาบึก

5.ความต้องการความรู้ในการเลือกและการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

6.กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

Download files ในรูปแบบ PDF files pdf_icon

@สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Thailand 2554.
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University Chiangmai Thailand 2011.
Develop by : prinya@mju.ac.th

stats counter