จันทร์, ตุลาคม 20, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

บทความทางการเกษตรปี 2553

sm11-1เทคนิกการต่อกิ่งมะม่วง การต่อกิ่งหรือการเสียบกิ่งคือการสอดส่วนของพืชหรือกิ่งพืชต้นหนึ่งลงบนต้นพืชอีกต้นหนึ่ง และส่วนทั้งสองของพืชจะเชื่อมประสานติดต่อกัน และเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่...

_100อาการผลแตก หรือ Fruit cracking เกิดจากความไม่สมดุลของการขยายตัวของส่วนเนื้อและส่วนเปลือก โดยส่วนของเนื้อมีลักษณะเป็นเซลล์อ่อนนุ่ม (spongy parenchyma) ซึ่งมีความสามารถในการยืดหดตัวได้สูง....

l01-1ลำไยในฤดูผลิตผลออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี  ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกรที่มีผลผลิตลำไยในสวนและคุณภาพดี...

r04-1ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเรา  จะกินข้าวทุกมื้อ  บางภาคกินข้าวเจ้าบางภาคกินข้าวเหนียว  บางคนตอนดึกมีเพิ่มข้าวต้มอีกหนึ่งมื้อ  ปัจจุบันเป็นยุคข้าวยากหมากแพง  เงินหายากแต่ใช้ง่าย...

บทความ อื่นๆ ...

Site Login