ศุกร์, ตุลาคม 24, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ผู้ดำเนินรายการ นายพิชัย  สมบูรณ์วงศ์ และนางจิรนันท์  เสนานาญ

วิทยากร อาจารย์ปรีชา  รัตนัง สาขาพืชผัก  ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเพาะพันธุ์มะพร้าว

  1. นำมะพร้าวที่แก่จัดเลือกผลที่อยู่ตรงกลางทะลายเอาลูกที่มีขาดและลักษณะตรงตามพันธุ์
  2. เตรียมพื้นที่ที่จะวางมะพร้าวสำหรับเพาะพันธุ์ให้เรียบถากหญ้าหรือวางบริเวณพื้นทรายรดน้ำให้ชื้น ทำซาแรนมุงหลังคาบังแดดให้ร่ม
  3. นำผลมะพร้าวมาตัดด้านข้างใกล้บริเวณก้นของผลมะพร้าวเพื่อวางผลมะพร้าวให้เอียงเพราะมะพร้าวจะแทงหน่อขึ้นมาเอียงข้าง ต้นมะพร้าวที่เกิดขึ้นมาจะได้ต้นตรง
  4. หมั่นรดน้ำให้ชื้นบริเวณที่วางผลมะพร้าว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนผลจะงอกต้นขึ้นมา

การขยายพันธุ์ไผ่มี  4 วิธี  คือ

  1. การแยกเหง้ามาชำโดยขุดขึ้นมาชำไว้ในที่ร่มหรือโรงเรือนรดน้ำให้ชุ่ม รอให้มีรากออกมาก
  2. การตอนกิ่งโดยตอนกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่เลือกขนาดพอเหมาะ  เอามีดผ่าตาแต่ไม่ต้องตัดทิ้งจากต้น เอาขุยมะพร้าวหุ้ม
  3. การตัดข้อปล้องโดยเอาต้นไผ่ที่แก่มาชำในดินทราย
  4. การเพาะเมล็ดแต่จะใช้เวลานานไม่ค่อยเป็นที่นิยม

Site Login