ศุกร์, ตุลาคม 31, 2014
ปรัชญา วิสัยทัศน์:
อัตลักษณ์ : บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และให้บริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชน
ปรัชญา : มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน
วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
เรื่อง การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การขุดบ่อใหม่ต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่ เช่นต้องมีพื้นที่ต่างระดับกัน มีการไหลผ่านของน้ำเข้าออกได้ดี   สภาพดินที่เหมาะสมควรเป็นดินเหนียว  การปรับปรุงคุณภาพของน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่างให้ค่า PH อยู่ในช่วง ๖.๕-๘.๕  การปรับความเป็นกรดเป็นด่างจะใช้ปูนขาว โดยใช้ประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจะใช้ปุ๋ยคอกใส่ในบ่อ โดยประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ หลังนั้นก่อนนำปลาลงเลี้ยงในบ่อ ให้สูบน้ำเข้าบ่อปล่อยทิ้งไว้ ๑-๒ สัปดาห์ เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และปรับสภาพให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลา หรืออาจนำพันธุ์ไรแดงมาปล่อยเพื่อเป็นการเพิ่มอาหารธรรมชาติ   การปล่อยลูกปลาควรปล่อยในตอนเช้า  เพราะอากาศและน้ำ มีอุณหภูมิต่ำ ทำให้ปลาไม่ช๊อคในขณะปล่อย  การปล่อยลูกปลาต้องนำถุงใส่ลูกปลาแช่น้ำในบ่อประมาณ ๑๐-๒๐ นาที แล้วค่อยๆเติมน้ำลงในถุงใส่ปลา เพื่อช่วยให้ลูกปลาปรับสภาพน้ำในบ่อได้เร็ว

ดำเนินรายการโดย นายพิชัย สมบูรณ์วงศ์ นางจิรนันท์ เสนานาญ และนายสมศักดิ์ ศิริ

วิทยากรรับเชิญ โดย ผศ. ดร. บัญชา  ทองมี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Site Login