แจ้งยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน (Free e-Mail) ในการรับหรือส่งข้อมูลทางราชการ


               ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางราชการ ยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน ในการรับ – ส่ง ข้อมูลของทางราชการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของทางราชการรั่วไหลออกนอกระบบราชการ ส่วนกรณีติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มิใช่เป็นการปฏิบัติราชการ สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชนได้ี้ รายละเอียดเพิ่มเติม