แจ้งข่าวการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยแม่โจ้


          ในปีงบประมาณ 2552 นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงและขยายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร และนักศึกษา ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้

ปี 2551
ปี 2552
1. เช่าบริการ ISP จากบริษัท TT&T จำกัด 8/3 Mbps
(ในประเทศ 8 Mbps / ต่างประเทศ 3 Mbps)
1. เช่าบริการ ISP จากบริษัท TT&T จำกัด 15/3 Mbps
(ในประเทศ 15 Mbps / ต่างประเทศ 3 Mbps)
2. เช่าบริการ ISP จากบริษัท CAT Telecom 30/10 Mbps
(ในประเทศ 30 Mbps / ต่างประเทศ 10 Mbps)
2. เช่าบริการ ISP จากบริษัท CAT Telecom 30/15 Mbps
(ในประเทศ 30 Mbps / ต่างประเทศ 15 Mbps)
3. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Uninet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 4.5 Mbps 3. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Uninet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 10 Mbps