»
ประวัติความเป็นมา
»
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
»
การแบ่งส่วนราชการ
»
บุคลากร
»
ปฏิทินการดำเนินงาน
»
ประมวลภาพกิจกรรม
»
ระบบเครือข่าย Maejo Net
»
ตรวจสอบเวลา Remote Access
»
กราฟแสดงการใช้งานเครือข่าย
»
Antivirus Server
»
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
»
ความคิดเห็นการใช้เครือข่าย
»
รายงานปัญหาระบบเครือข่าย
»
ข้อมูลเตือนภัยระบบเครือข่าย
»
เปลี่ยนรหัสผ่าน
»
ระบบค้นหาบุคลากร
»
ระบบจองห้องเรียนออนไลน์
»
Coureswares
»
LMS
»
MJU&MS Campus Agreement
»
แบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ
»
คู่มือการแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
»
การติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
»
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
»
คู่มือการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
»
แผนแม่บท ICT
»
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
»
แผนแม่บทระบบรักษาความปลอดภัย
»
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
»
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
»
แผนพัฒนาบุคลากร
»
สรุปผลการดำเนินงาน
»
การควบคุมภายใน
»
แผนการบริหารความเสี่ยง
»
รายงานการประเมินตนเอง
»
รายงานการประชุม

     
 
srikul
 
 
นางศรีกุล นันทะชมภู
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3603
SIP:3603
 

 

 
somchai
 
นายสมชาย อารยพิทยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 8 ระดับ 8
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

3600 SIP:3601
     
suradej
supawan
clock
นายสุรเดช ไชยมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3609
SIP:3631
นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3609
นายคล๊อก ประถมทรัพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3609
natkridta
noppamas
dussadee
นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3609
SIP:3634
นางสาวนพมาศ สุขใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3602
SIP:3633
นางสาวดุษฎี ดวงบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3605
     
supanniga
monsicha
teerawat
นางสาวสุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3605
นางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3602
นายธีรวัฒน์ สุนสิน
นักภูมิสารสนเทศ
3609
     

 

wuttipon
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 8 ระดับ 8
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
5900
artidtaya
pansak
banpod
นางสาวอทิตยา คำภิระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3606
นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3606
นายบรรพต โตสิตารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5903
pantamit
นายพันธมิตร ใจรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3605
 

 

prawit
นายประวิทย์ วิมานทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์7 ระดับ7
หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
5712
     
sumalee
parinya
apinya
นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก
นักเอกสารสนเทศ
5714
นายปริญญา ธะนันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5708
SIP:5708
นางสาวอภิญญา ปัญญาสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5717
 
 
korakod
artid
kridsadawut
นางสาวกรกช เจริญทรัพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5715 SIP:3245
นายอาทิตย์ แก้วถาวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3602
SIP:2440
นายกฤษดาวุฒิ กรแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5715
     
yai
 
thongchai
นายชัชวาลย์ คืนดี
เจ้าหน้าที่โสต
5708
 
นายธงชัย เมืองมา
คนงาน
5708

 

pornsawan
นางพรสวรรค์ นักดนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8 ระดับ 8
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
3080
SIP:3605
     
nipon
chutima
laddaporn
นายนิพนธ์ พิมาสน
นายช่างเทคนิค
3608
นางสาวชุติมา บุญมี
นักเอกสารสนเทศ
3080 SIP:
3080
นางสาวลัดดาพร ละออง
พนักงานประจำสำนักงาน
3080
sagha
natenapa
arry
นายสง่า โปธา
พนักงานประจำสำนักงาน
3601
SIP:3613
นางเนตรนภา ธะนันต์
ธุรการ
3080
นางสาวอารี พรหมมิตร
ธุรการ
3080
     
seksan
seksan
sagha
นายเสกสรร สอนยศ
นายช่างเทคนิค
3608
นายอนุชา กันยา
นายช่างเทคนิค
3608
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
ธุรการ
5704

 

Information Technology Center : Maejo University
ChiangMai - Phrao Road , Sansai ChiangMai Thailand 50290
Tel (66-53)878505   Fax (66-53)878505   Comment to : chutima_b@mju.ac.th  
Free web templates by MyFreeTemplates.com