»
ประวัติความเป็นมา
»
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
»
การแบ่งส่วนราชการ
»
บุคลากร
»
ปฏิทินการดำเนินงาน
»
ประมวลภาพกิจกรรม
»
ระบบเครือข่าย Maejo Net
»
ตรวจสอบเวลา Remote Access
»
กราฟแสดงการใช้งานเครือข่าย
»
Antivirus Server
»
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
»
ความคิดเห็นการใช้เครือข่าย
»
รายงานปัญหาระบบเครือข่าย
»
ข้อมูลเตือนภัยระบบเครือข่าย
»
เปลี่ยนรหัสผ่าน
»
ระบบค้นหาบุคลากร
»
ระบบจองห้องเรียนออนไลน์
»
Coureswares
»
LMS
»
MJU&MS Campus Agreement
»
แบบฟอร์มขอใช้บริการสารสนเทศ
»
คู่มือการแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
»
การติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
»
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
»
คู่มือการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
»
แผนแม่บท ICT
»
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
»
แผนแม่บทระบบรักษาความปลอดภัย
»
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
»
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
»
แผนพัฒนาบุคลากร
»
สรุปผลการดำเนินงาน
»
การควบคุมภายใน
»
แผนการบริหารความเสี่ยง
»
รายงานการประเมินตนเอง
»
รายงานการประชุม

ส่งเสริมปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี บริการที่ดีสู่ชุมชน


เป็นหน่วยงานที่มุ่งแสวงหา และพัฒนาการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล      


  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าและการเรียนการสอน
  • พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
  • ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมไทย

 

 

Information Technology Center : Maejo University
ChiangMai - Phrao Road , Sansai ChiangMai Thailand 50290
Tel (66-53)878505   Fax (66-53)878505   Comment to : chutima_b@mju.ac.th  
Free web templates by MyFreeTemplates.com