ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศตามการประกันคุณภาพภายในศูนย์ IT ตามตัวบ่งชี้ 6.4 หัวข้อที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ


        

ชื่อระบบ

URL ระบบ

ลิงค์ประเมินความพึงพอใจ
คลิกที่นี้

ระบบฐานข้อมูล SIP Phone

http://sip.mju.ac.th

http://misc.mju.ac.th/polldetail.aspx?pollSystem=39

ระบบ Fax Online Service

http://faxserver.mju.ac.th

http://misc.mju.ac.th/polldetail.aspx?pollSystem=45